Laktobacily

Laktobacily jsou probiotika. Jedná se o ?ivé microorganismy, které udr?ují p?irozenou rovnová?nou mikroflóru trávicího traktu. V trávicím traktu ?lov?ka jsou desítky a? stovky probiotických kultur.

Laktobacily se u?ívají v p?írodních dopl?cích stravy a v n?kterých lécích. V?t?inou na problémy s trávením nebo pro posílení imunity. Z lactobacil? se nejvíce vyu?ívají lactobacillus acidophilus a bifidobacterium. Pat?í mezi nejodoln?j?í kmeny a nejlépe tak p?e?ívají v prost?edí mimo za?ívací trakt.

Lactobacily zabra?ují ?kodlivým bakteriím, aby se p?emno?ily. Pomáhají tak udr?ovat zdravý za?ívací systém. Mezi nej?ast?j?í za?ívací potí?e pat?í zácpa, plynatost, ?alude?ní dyskomfort, bolesti b?icha po jídle.

Probiozym jsou v ?R zcela unikátní probiotika, která obsahují krom? laktobacil? dal?í 4 ú?inné látky.

5 ú?inných látek

Jak u?ívat Probiozym?

5 d?vod? pro? koupit Probiozym práv? te?!

Objednejte Probiozym s 30% slevou je?t? dnes >>AKCE-30%
299 K?
P?vodn?: 429 K?
Doprava 39 K?, p?i 2 ks ZDARMA
SKLADEM
60 kapslí
KOUPIT

Garance vrácení pen?z

Kdy? nebudete spokojeni, m??ete nerozbalené nebo i ?áste?n? spot?ebované balení vrátit do 30 dn? od zakoupení. Vrátíme Vám zp?t plnou cenu.

OK

Ode?leme do zítra, jinak dostanete SLEVU 200 K?.

100% servis je pro nás samoz?ejmostí.
Zbo?í Vám ode?leme nejpozd?ji následující pracovní den od doru?ení objednávky.
Potvrzení o odeslání zbo?í obdr?íte emailem.
Pokud tento slib nesplníme, dostanete slevu 200 K?.
Poznámka: Tato garance se nevztahuje na objednávky, u kterých je uvedená doru?ovací adresa neúplná nebo adresa není dohledatelná v databázi ?eské po?ty. V takovém p?ípad? Vás kontaktuje pracovník zákaznického servisu a po?ádá o up?esn?ní doru?ovací adresy.

OK

Balík do ruky od ?eské po?ty

Doru?ení do 24 hodin.
V den expedice obdr?íte e-mail s ?íslem balíku a datem doru?ení.
V den doru?ování budete informováni SMS zprávou.
Balíky jsou doru?ovány v pracovní dny, v b??né doru?ovací dob?, kterou ?eská po?ta nabízí v dané lokalit?.
P?i neúsp??ném pokusu o doru?ení je balík ulo?en na nejbli??í po?t?. O tom budete informováni prost?ednictvím SMS i papírovou výzvou.
M??ete se dohodnout na op?tovném doru?ení v jiném termínu, který Vám bude lépe vyhovovat.
Pokud budete chtít zm?nit nebo upravit den doru?ení nebo ukládací po?tu pro Vá? Balík Do ruky, m??ete prost?ednictvím www.ceskaposta.cz/zmenadispozice.
Platbu dobírky je mo?né provést pouze v hotovosti p?i p?evzetí zásilky. Doru?ovateli nebo na ?eské po?t?.

OK

Kurýr IN TIME

Doru?ení do 24 hodin
V den expedice obdr?íte e-mail a sms s ?íslem balíku a datem doru?ení.
Ráno v den doru?ení Vám p?ijde sms s ?asem doru?ení a kontaktem na kurýra/?idi?e.
Cestu zásilky m??ete sledovat na www.intime.cz
Balíky jsou doru?ovány od 9:00 do 18:00 hodin.
P?i neúsp??ném pokusu o doru?ení Vám dopravce nechá ve schránce oznámení o pokusu o doru?ení. Následující den prob?hne druhý pokus o doru?ení. Poté je zásilka ulo?ena 7 dní na Depu, kde si ji m??ete vyzvednout. V této lh?t? m??ete kontaktovat IN TIME a dohodnout t?etí pokus o doru?ení.
Doporu?ujeme jako doru?ovací adresu vyplnit tu, kde se budete p?es den zdr?ovat (nap?íklad do práce)
Platbu dobírky je mo?né provést pouze v hotovosti p?i p?evzetí zásilky od doru?ovatele.

OK

Provozovatel

ADVANCE nutraceutics, s.r.o. Na Císa?ce 3225/5 150 00 Praha 5 I?: 284 24470, DI?: CZ28424470 Zapsána v obchodním rejst?íku M?stského soudu v Praze, oddíl C, vlo?ka 177747 ?íslo ú?tu: 2300125517 / 2010

Garance zítra nebo 200K?

Prodejce poskytuje u n?kterých svým produktu garanci v?asného odeslání. U t?chto produkt? je povinen zaslat zbo?í kupujícímu nejpozd?ji do druhého pracovního dne. V p?ípad?, ?e tuto povinnost nesplní, zbo?í za?le v nejbli??ím mo?ném termínu s dodate?nou slevou 200K?. Tato garance se nevztahuje na obejdnávky, kde je dodu?ovací adresa neúplná nebo nedohledatelná v adresách ?eské po?ty.

Garance vrácení pen?z

Kupující, který je spot?ebitelem, má právo podle § 53 odst. 7 zákona ?. 40/1964 Sb., Ob?anského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dn? od p?evzetí zbo?í. ADVANCE nutraceutics s.r.o. nabízí nadstandardní mo?nost odstoupit od smlouvy do 30 dní od p?evzetí zbo?í a to bez udání d?vodu. Tato mo?nost se vztahuje na nerozbalené nebo i ?áste?n? spot?ebované balení produktu. Pokud chcete zbo?í vrátit, je t?eba dodr?et následující postup: Zbo?í za?lete po?tou na adresu ADVANCE nutraceutics, s.r.o., V Podhájí 30, 400 01 Ustí nad Labem. P?ilo?te da?ový doklad o zakoupení zbo?í (fakturu). Dále p?ilo?te prohlá?ení, ?e jste kupujícím a na toto prohlá?ení uve?te ?íslo bankovního ú?tu, kam Vám nejpozd?ji do 14 dní za?leme peníze. Informaci o odeslání zbo?í zp?t na na?i adresu nám po?lete také emailem na adresu info@nutraceutics.cz.

Reklama?ní ?ád

Sou?ástí doru?ené objednávky je da?ový doklad ? faktura, která slou?í také jako záru?ní list. Reklamace je mo?né uplat?ovat na adrese: info@nutraceutics.cz nebo telefonicky na 776 506 845. V p?ípad? oprávn?né reklamace má kupující právo na náhradu po?tovného v nutné vý?i. V p?ípad? neoprávn?né reklamace nemá spot?ebitel nárok na náhradu svých náklad? spojených s vy?ízením reklamace a sou?asn? ani prodávající nemá nárok na náhradu náklad?, které vznikly na jeho stran?. Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozum?n o vy?ízení reklamace.

Rozpor s kupní smlouvou

V p?ípad? dodání zbo?í v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatn? a bez zbyte?ného odkladu v?c uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouv?, a to podle po?adavku kupujícího bu? vým?nou v?ci, nebo její opravou; není-li takový postup mo?ný, m??e kupující po?adovat slevu z ceny v?ci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na z?etel rozpor s kupní smlouvou zji?t?ný b?hem ?esti m?síc? od p?evzetí v?ci, pokud z povahy v?ci nevyplývá, ?e existenci rozporu musel kupující zjistit ji? p?i jejím p?evzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, ?e prodávaná v?c má jakost a u?itné vlastnosti smlouvou po?adované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základ? jimi provád?né reklamy o?ekávané, pop?ípad? jakost a u?itné vlastnosti pro v?c takového druhu obvyklé, ?e odpovídá po?adavk?m právních p?edpis?, je v tomu odpovídajícím mno?ství, mí?e nebo hmotnosti a odpovídá ú?elu, který prodávající pro pou?ití v?ci uvádí nebo pro který se v?c obvykle pou?ívá.

Storno objednávky

Prodejce si dále vyhrazuje právo odmítnout vy?ízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skute?né v?li zákazníka objednat zbo?í. O tomto odmítnutí za?le prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Informace

Prodávající je p?i prodeji výrobku povinen spot?ebiteli s dostate?ným p?edstihem p?ed uzav?ením smlouvy poskytnout takové informace, aby se kupující mohl dostate?n? seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se zp?sobem jeho dopravy a s úhradou a lh?tou dodání. Zaplacením a p?evzetím v?ci p?echází na kupujícího vlastnictví zakoupené v?ci.

Ochrana osobních údaj?

Nákup produkt? online m??e být podmín?n poskytnutím n?kterých osobních údaj? u?ivatel?. V takovém p?ípad? bude Provozovatel s t?mito údaji nakládat v souladu s platnými právními p?edpisy, zejména v souladu se zákonem ?. 101/2000 Sb., o ochran? osobních údaj?, v platném zn?ní. Osobní údaje budou pln? zabezpe?eny proti zneu?ití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi t?etích osob. Poskytnuté osobní údaje prohla?uje provozovatel za d?v?rné a budou provozovatelem vyu?ity výhradn? v rámci zpracování nutného pro uzav?ení a pln?ní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Na písemnou ?ádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány a nebudou nadále zpracovávány.

OK